K O S K E L A Consulting & Coaching

K O S K E L A Consulting & Coaching

Kos­ke­la Con­sul­ting & Coac­hing on eri­tyi­ses­ti esi­hen­ki­löi­den ja tii­mien kon­sul­toin­tiin, val­men­nuk­seen sekä työ­noh­jauk­seen kes­kit­ty­vä yri­tys, jon­ka taus­tal­la vai­kut­ta­vat joh­don kon­sult­ti ja EFL Coach Hen­ni Syr­jä­nen sekä työ­noh­jaa­ja, pro­ses­si­kon­sult­ti (STO­ry) ja rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja Maa­rit Laiho.

Halu aut­taa ja oppia – yhdes­sä. Kitey­tet­ty­nä juu­ri sii­hen yhteis­työ ja ydin­pal­ve­lum­me perustuvat.

Kon­sul­tin ja työ­noh­jaa­jan koke­mus ja näke­mys yhdes­sä tuo­vat syväl­lis­tä ymmär­rys­tä ja käy­tän­nön rat­kai­su­ja työn, työyh­tei­sön ja joh­ta­mi­sen haasteisiin. 

PK-yritysten konsultoinnin ja coachauksen kautta:

Koke­mus­ta eri­tyi­ses­ti:

  • Tai­de-, kult­tuu­ri- ja sote-alan joh­ta­jien tuke­mi­ses­ta, työn­ku­vien kar­toit­ta­mi­ses­ta sekä orga­ni­saa­tion raken­tei­den ja pro­ses­sien kehittämisestä 

Toi­mi­tus­joh­ta­jien ja mui­den esi­hen­ki­löi­den kon­sul­toin­nis­sa ja men­to­roin­nis­sa kes­kiös­sä:

  • Hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen
  • Stra­te­gi­nen johtaminen
  • Lii­ke­toi­min­nan kehittäminen
  • Vies­tin­tä ja vuorovaikutus
  • Työs­sä­jak­sa­mi­nen ja ajanhallinta
  • Joh­don vuosikello

T E R V E T U L O A  K O S K E L A A N !