Yhteystiedot

Henni Syrjänen

Hen­ni Syr­jä­sel­lä (TaM, EFL Coach, AmO) on lähes 20 vuo­den työ­ko­ke­mus kult­tuu­ria­lal­ta niin joh­to­teh­tä­vis­tä, pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta kuin luo­vas­ta tuot­ta­mi­ses­ta ja orga­ni­saa­tioi­den toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä. Pää­työ­nä Syr­jä­nen toi­mii Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun leh­to­ri­na (AMK, YAMK) sekä media-alan että lii­ke­toi­min­nan koulutuksissa. 

Hevo­sa­vus­tei­nen val­men­nus yhte­nä mene­tel­mä­nä ja lisäpalveluna 

Val­mis­tuin EFL Coac­hik­si kevääl­lä 2023, joten hevo­sa­vus­tei­sen oppi­mi­sen val­men­nus toi­mii yhte­nä mene­tel­mä­nä eri­tyi­ses­ti yksi­lö- ja tii­mioh­jauk­ses­sa, mitä voim­me hyö­dyn­tää. Työ­pa­ri­na coac­hauk­ses­sa toi­mii vii­sas ja kuun­te­le­va islan­nin­he­vo­se­ni Stel­la fra Flatadal”.

Maarit Laiho

KTT Maa­rit Lai­ho on koke­nut joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­tai­to­jen kehit­tä­jä. Pää­työ­nään Lai­ho työs­ken­te­lee yli­opet­ta­ja­na Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Mas­ter Schoo­lis­sa (YAMK) Tek­nii­kan ja lii­ke­toi­min­nan sek­to­ril­la. Yli 20 vuo­den koke­mus tut­ki­mus- ja ope­tus­teh­tä­vis­tä on tuo­nut laa­jan koko­nais­nä­ke­myk­sen työ­elä­män ilmiöis­tä sekä orga­ni­saa­tioi­den ja työyh­tei­sö­jen toi­min­nas­ta ja kehittämisestä.

KON­SUL­TOIN­TI- JA COACHAUS-PALVELUT

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li tar­vit­set tukea työ­hö­si tai kon­reet­ti­sia rat­kai­su­ja orga­ni­saa­tio­si joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Mikä­li työ ei mah­du sivu­toi­mi­sen yri­tys­toi­min­tam­me aika­tau­luun, osaam­me aut­taa sinua eteen­päin, jot­ta löy­dät juu­ri sinul­le tai teil­le sopi­van spar­raa­jan avuksi!

Suo­sit­te­lem­me myös läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­joa­maan kou­lu­tus­tar­jon­taan, joka saat­taa olla sinul­le se vie­lä parem­pi vaih­toeh­to, jos kai­paat lisä­kou­lu­tus­ta ja tut­kin­toa! Tutus­tu YAMK- ja AMK-kou­lu­tuk­siin sekä kor­kea­kou­lun mui­hin pal­ve­lui­hin osoit­tees­sa www.turkuamk.fi.

 

Kuva: Suvi-Tuu­li Kan­kaan­pää
@Keksiagency #Nais­joh­ta­ja­tE­siin #suomi100

K O S K E L A  Consulting & Coaching

Y-tunnus: 2960675-1

050 412 9990

Yhteydenottolomake